मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

आभ्यंतर-अधिकरण

डाउनलोड आभ्यंतर-अधिकरण

नोंदीत दिलेल्या पर्यायांचा क्रम हा त्यांच्या एकूण सर्वेक्षणातील वारंवारितेनुसार दिलेला आहे याची नोंद घ्यावी.

व्याकरणिक विशेष : {आभ्यंतर-अधिकरण}

वाक्यातील क्रिया/व्यक्ती/ वस्तू इ.चे स्थान दर्शविणाऱ्या शब्दांतील संबंधास अधिकरण असे म्हणतात. ‘मी मुंबईत राहते’ या प्रमाण मराठीतील वाक्यात ‘राहणे’ या क्रियेचे स्थान (मुंबई) याचा निर्देश करण्यासाठी [-त] या आभ्यंतर (inessive) विभक्ती प्रत्ययाचा उपयोग होतो. अधिकरण कारकाचे इतर प्रकार दाखविण्यासाठी प्रमाण मराठीत इतर विभक्ती प्रत्ययांचा वापर होतो. उदा. गंतव्य (allative/directive) कारक संबंध दर्शविण्याकरिता [-ला] या गंतव्य-वाचक विभक्तीचा वापर होतो. उदा. ‘मी मुंबईला गेले’. आभ्यंतर-अधिकरण कारकाचा निर्देश करण्यासाठी सर्वेक्षणात आढळलेल्या पर्यायी प्रत्ययी रूपांच्या भौगोलिक-सामाजिक प्रसाराचे तपशील खाली दिले आहेत.१.0 व्याकरणिक विशेषाची नोंद

मराठीच्या विविध बोलींमध्ये आभ्यंतर-अधिकरण या कारकासाठी १० विभक्ती प्रत्ययी रूपे आढळली आहेत : (१) [-त], (२) [-ला/ल्], (३) [-ले/ल्], (४) [-ल/ल्], (५) [-न/न्/ना/नी], (६) [-मा/म्], (७) [-शी], (८) [-त्नी/त्न], (९) [-क्/क/का], (१०) [-शीन]. आभ्यंतर-अधिकरण या कारकासाठी आढळलेल्या विभक्ती प्रत्ययांचा भौगोलिक-सामाजिक प्रसार व उदाहरणे पुढे दिली आहेत.१.१ पर्यायी रूप १ : [-त]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधासाठी [-त] हा पर्याय राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये आढळला. १.१.१ उदाहरण (जि. चंद्रपूर, ता. ब्रह्मपुरी, गाव पाचगाव, स्त्री५१, ढिवर, अशिक्षित)

विकायला आता आमी दुकाना नेतून
wikayla ata ami dukanat netun
wik-ayla ata ami dukan-a-t ne-t-un
sell-NON.FIN now we.EXCL shop-OBL-LOC carry-IPFV-1PL
We take it in the store to sell.

१.२ पर्यायी रूप २ : [-ला/ल्]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधाचा निर्देश करण्यासाठी [-ला/ल्] हे पर्यायी रूप राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सापडले.


१.२.१ उदाहरण (जि. बीड, ता. अंबाजोगाई, गाव सातेफळ, स्त्री५५, महार, अशिक्षित)

नातेवाईक पुन्याला रातेत भाउ
natewaik punyala ratet bʰau
natewaik punya-la ra-t-et bʰau
relatives Pune.OBL-LOC stay-IPFV-3PL brother
(My) Relatives live in Pune.

१.३ पर्यायी रूप ३ : [-ले/ल्]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधासाठी [-ले/ल्] हे पर्यायी रूप राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये आढळले. या पर्यायी रूपाचा भौगोलिक व सामाजिक प्रसार आणि उदाहरण खाली दिले आहे :जिल्हा तालुका व गाव
चंद्रपूर चंद्रपूर - चकनिंबाळा, राजुरा - कढोली (बुद्रुक) व कोष्टाळा,ब्रह्मपुरी - पांचगाव
गडचिरोली गडचिरोली - खुर्सा, कोरची - मोहगाव
गोंदिया गोंदिया - टेमनी व तेढवा
भंडारा भंडारा - धारगाव व मुजबी, तुमसर - लोभी
नागपूर नागपूर - येरला, भिवापूर - सावरगाव व बोटेझरी, रामटेक - भोजापूर व करवाही, नरखेड - उमरी व पांढरी
वर्धा वर्धा - करंजी (भोगे), हिंगणघाट - पोती, सेलू - झडशी
यवतमाळ नेर - कोलुरा व दगड धानोरा
अमरावती - सावर्डी व मलकापूर, वरूड - सातनूर व गाडेगाव, दर्यापूर - भांबोरा, जितापूर व भामोद, धारणी - कावडाझिरी
अकोला अकोला - गोपाळखेड व येवता
वाशिम वाशिम - शिरपूटी, कारंजा - गिरडा व दोनद (बुद्रुक)
बुलढाणा बुलढाणा - पळसखेड भट, जळगाव-जामोद - वडगाव पाटण व निमकराड, शेगाव - शिरजगाव (निळे) व पाडसूळ
हिंगोली कळमनुरी - मोरवड
औरंगाबाद वैजापूर - सावखेडगंगा, पैठण - पाचोड (बुद्रुक), सोयगाव - घोसला व पळसखेडा
जळगाव जळगाव - धामणगाव व वडली, जामनेर - वाकोद व वाघारी, रावेर - निरूळ व मांगलवाडी, चाळीसगाव - हातले व दहिवद, चोपडा - तांदळवाडी
धुळे धुळे - लळींग, सोनगीर, खेडे व खोरदड, शिरपूर - आंबे, शिंगावे व बोराडी, साक्री - दिघावे व धाडणे
नंदुरबार नंदुरबार - घोटाणे व धानोरा, नवापूर - खांडबारा व चिंचपाडा, शहादा - प्रकाशा व शहादा
नाशिक मालेगाव - कळवाडी व कौळाणे (गा), सटाणा - दरेगाव, सुरगणा - काठीपाडा, त्र्यंबकेश्वर - गोलदरी
पालघर तलासरी - उधवा व गिरगाव, जव्हार - हातेरी, मोखाडा - दांडवळ
ठाणे मुरबाड - मढ


१.३.१ उदाहरण (जि. धुळे, ता. धुळे, गाव खोरदड, स्त्री६०, कुणबी पाटील, ७वी)

तडे डोंबिलीले शिकनू दोन तिन वर्शे
təḍe ḍombilile šiknu don tin wərše
təḍe ḍombili-le šik-n-u don tin wərše
there Dombivli-LOC study-PFV-1SGF two three years
(I) studied in Dombivli for two or three years.

१.४ पर्यायी रूप ४ : [-ल/ल्]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधाचा निर्देश करण्यासाठी [-ल/ल्] हे पर्यायी रूप राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये आढळले. या पर्यायी रूपाचा भौगोलिक प्रसार आणि उदाहरण खाली दिले आहे :जिल्हा तालुका व गाव
गोंदिया सडक-अर्जुनी - चिखली
गडचिरोली गडचिरोली - खुर्सा व शिवनी
भंडारा भंडारा - मुजबी
चंद्रपूर ब्रह्मपुरी - तोरगाव (बुद्रुक)
हिंगोली कळमनुरी - मोरवड
उस्मानाबाद उस्मानाबाद - कोंड
नाशिक त्र्यंबकेश्वर - गोलदरी
पालघर वसई - वाघोली, डहाणू - मुरबाड व पिंपळशेत, तलासरी - उधवा, जव्हार - हातेरी, मोखाडा - दांडवळ व कारेगाव
ठाणे शहापूर - चौंढे (बुद्रुक) व बोरशेती
रत्नागिरी रत्नागिरी - सोमेश्वर
सिंधुदुर्ग कुडाळ - कुडाळ


१.४.१ उदाहरण (जि. पालघर, ता. मोखाडा, गाव दांडवळ, पु४८, वारली, ४थी)
दिपवाळीलं ते आमचे गावठी ते कंद्फळ ते शिज़वतात
Dipwaḷi te amče ɡawṭʰi te kəndpʰəḷə te šijəwtat
dipwaḷi- te am-č-e ɡawṭʰi te kəndpʰəḷə te šij-əw-t-at
diwali-LOC DEM.DIST.3PL we.EXCL-GEN-3PL local DEM.DIST.3PL yam fruit.3PL DEM.DIST.3PL cook-CAUS-IPFV-3PL
During Diwali, yam fruits are cooked.

१.५ पर्यायी रूप ५ : [-न/न्/ना/नी]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधासाठी [-न/न्/ना/नी] हे पर्यायी रूप राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये आढळले. या पर्यायी रूपाचा भौगोलिक व सामाजिक प्रसार आणि उदाहरणे खाली दिली आहेत :जिल्हा तालुका व गाव
गडचिरोली कोरची - बोरी व मोहगाव
चंद्रपूर राजुरा - कढोली (बुद्रुक) व कोष्टाळा
नागपूर नरखेड - पांढरी (किराड समाज)
अमरावती धारणी - कावडाझिरी
यवतमाळ घाटंजी - कुर्ली
हिंगोली कळमनुरी - मोरवड
औरंगाबाद औरंगाबाद - पिंपळखुंटा
नंदुरबार शहादा - प्रकाशा
नाशिक त्र्यंबकेश्वर - गोलदरी
पालघर वसई - वाघोली, कळंब व निर्मळ, डहाणू - मुरबाड व पिंपळशेत, जव्हार - हातेरी
ठाणे भिवंडी - भिवाली
रायगड कर्जत - साळोख, अलिबाग - मांडवा
रत्नागिरी रत्नागिरी - मालगुंड
सिंधुदुर्ग दोडामार्ग - आयी


१.५.१ उदाहरण (जि. गडचिरोली, ता. कोरची, गाव मोहगाव, स्त्री४८, एस.सी., १ली)

बसलीस का आपल्या भाशानं
bəslis ka aplya bʰaša
bəs-l-is ka ap-l-ya bʰaša-
sit-PFV-2SGF what we.INCL-GEN-OBL language-LOC
(So you want me to say,) ‘Did you sit’ in my language?

१.५.२ उदाहरण (जि. नाशिक, ता. त्र्यंबकेश्वर, गाव गोलदरी, स्त्री५०+, वारली, अशिक्षित)

त्या इकडूनचे येन्नी बॅग खोलली आनि ते दप्तर तेच्या हाता दिलं
tya ikḍunče yenni bæɡ kʰolli ani te dəptər teča hatan dilə
tya ikḍun-č-e yen-ni bæɡ kʰol-l-i ani te dəptər te-č-a hat-a-n di-l-ə
DEM.DIST.OBL here.ABL-GEN-PL they.OBL-ERG bag.3SGF open-PFV-3SGF and DEM.DIST.3SGN satchel.3SGN he.OBL-GEN-OBL hand-OBL-LOC give-PFV-3SGN
The person on this side opened the bag and gave the satchel in his hand.

१.६ पर्यायी रूप ६ : [-मा/म/म्]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधाचा निर्देश करण्यासाठी [-मा/म] हे पर्यायी रूप राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये आढळले. या पर्यायाचा भौगोलिक व सामाजिक प्रसार आणि उदाहरण खाली दिले आहे :जिल्हा तालुका व गाव
जळगाव जळगाव - धामणगाव, रावेर - निरूळ व मांगलवाडी, चाळीसगाव - हातले व दहिवद, चोपडा - तांदळवाडी व वैजापूर
धुळे धुळे - लळींग, सोनगीर, खेडे व खोरदड, शिरपूर - आंबे, शिंगावे व बोराडी, साक्री - दिघावे व धाडणे
नंदुरबार नंदुरबार - घोटाणे व धानोरा, नवापूर - खांडबारा व चिंचपाडा, शहादा - प्रकाशा व शहादा
नाशिक मालेगाव - कळवाडी व कौळाणे (गा), सटाणा - दरेगाव, सुरगणा - काठीपाडा
पालघर वसई- कळंब व निर्मळ, डहाणू - बोर्डी, मुरबाड, पिंपळशेत व वेती
रायगड कर्जत - साळोख, अलिबाग - बापळे, रोहा - चिंचवली, महाड - नरवण
नांदेड देगलूर - रमतापूर (हटकर समाज)
नागपूर नरखेड - पांढरी (किराड समाज)


१.६.१ उदाहरण (जि. धुळे, ता. धुळे, गाव सोनगीर, पु६०, माळी, ११वी)

दोनमा येक अय ना येरमा पडी गया
donma yek əy na yerma pəḍi ɡəya
don-ma yek əy na yer-ma pəḍ-i ɡəy-a
both-LOC one be.PRS DM well-LOC fall-CP go-PFV.3SGM
One of the two fell into the well.

१.७ पर्यायी रूप ७ : [-शी]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधासाठी [-शी] हा पर्याय राज्यातील ५ जिल्ह्यांमध्ये आढळला. या पर्यायाचा भौगोलिक व सामाजिक प्रसार आणि उदाहरणे खाली दिली आहेत :जिल्हा तालुका व गाव
जळगाव वसई - वाघोली (सामवेदी ब्राह्मण समाज), निर्मळ (रोमन कॅथलिक सामवेदी समाज) व कळंब (मांगेला ओबीसी समाज), डहाणू - बोर्डी (वाडवळ समाज), तलासरी - उधवा (वारली समाज)
पालघर वसई - वाघोली (सामवेदी ब्राह्मण समाज), निर्मळ (रोमन कॅथलिक सामवेदी समाज) व कळंब (मांगेला ओबीसी समाज), डहाणू - बोर्डी (वाडवळ समाज), तलासरी - उधवा (वारली समाज)
पालघर वसई - वाघोली (सामवेदी ब्राह्मण समाज), निर्मळ (रोमन कॅथलिक सामवेदी समाज) व कळंब (मांगेला ओबीसी समाज), डहाणू - बोर्डी (वाडवळ समाज), तलासरी - उधवा (वारली समाज)
पालघर वसई - वाघोली (सामवेदी ब्राह्मण समाज), निर्मळ (रोमन कॅथलिक सामवेदी समाज) व कळंब (मांगेला ओबीसी समाज), डहाणू - बोर्डी (वाडवळ समाज), तलासरी - उधवा (वारली समाज)
पालघर वसई - वाघोली (सामवेदी ब्राह्मण समाज), निर्मळ (रोमन कॅथलिक सामवेदी समाज) व कळंब (मांगेला ओबीसी समाज), डहाणू - बोर्डी (वाडवळ समाज), तलासरी - उधवा (वारली समाज)


१.७.१ उदाहरण (जि. ठाणे, ता. अंबरनाथ, गाव उसाटणे, स्त्री५५, आगरी, अशिक्षित)

शेतावर गेलू तिथशी भात खुनला तितून डबल दुसर्‍या शेतावर जेलू तिथशी भात पेरला
šetawər ɡelu titʰəši bʰat kʰunla titun ḍəbəl dusrya šetawər ǰelu titʰəši bʰat perla
šet-a-wər ɡe-l-u titʰə-ši bʰat kʰun-l-a tit-un ḍəbəl dusrya šet-a-wər ǰe-l-u tiʰə-ši bʰat per-l-a
farm-OBL-PP.LOC go-PFV-1SGM there-LOC rice.3SGM pluck-PFV-3SGM there-ABL double other.OBL farm-OBL-PP.LOC go-PFV-1SGM there-LOC rice.3SGM sow-PFV-3SGM
(I) went to the farm, harvested rice (crops) from there and then went to another farm and sowed rice there.

१.७.२ उदाहरण (जि. पालघर, ता. तलासरी, गाव उधवा, स्त्री५०, वारली, अशिक्षित)

तिकडं ती नवरी बसवायची च़ौकाशी
tikḍə ti nəwri bəswayči cəwkaši
tikḍə ti nəwri bəs-(ə)w-ayč-i cəwka-ši
there DEM.DIST.3SGF bride.3SGF sit-CAUS-NON.FIN-3SGF square.OBL-LOC
The bride is made to sit there in the courtyard.

१.८ पर्यायी रूप ८ : [-त्नी/त्न]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधाचा निर्देश करण्यासाठी [-त्नी/त्न] हे पर्यायी रूप राज्यातील केवळ ३ जिल्ह्यांत आढळले. या पर्यायाचा भौगोलिक व सामाजिक प्रसार आणि उदाहरण खाली दिले आहे :जिल्हा तालुका व गाव
यवतमाळ नेर - कोलूरा (धनगर समाज) व दगड धानोरा
वाशिम वाशिम - शिरपुटी, कारंजा - गिरडा व दोनद (बुद्रुक)
कोल्हापूर शाहूवाडी - शाहूवाडी व खुटाळवाडी, कागल - गोरांबे, चंदगड - चंदगड व तुडीये, गडहिंग्लज - हेब्बाळ जलद्याळ व इंचनाळ


१.८.१ उदाहरण (जि. वाशिम, ता. कारंजा, गाव दोनद बु., स्त्री३३, कुणबी-पाटील, १२वी)

तेच असं ड्रिप असते लावलेली शेतात्नी
tec əsə ḍrip əste lawleli šetatni
te-c əsə ḍrip əs-t-e law-lel-i šet-a-tni
it-EMPH thus.3SGN drip.3SGF be-IPFV-3SGF apply-PLU.PFV-3SGF farm-OBL-LOC
Drip is placed in the farm.

१.९ पर्यायी रूप ९ : [-क्/क/का]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधासाठी [-क्/क/का] हे पर्यायी रूप राज्यातील केवळ ३ जिल्ह्यांत आढळले. या पर्यायाचा भौगोलिक व सामाजिक प्रसार आणि उदाहरणे खाली दिली आहेत :

जिल्हा तालुका व गाव
रत्नागिरी राजापूर - कुंभवडे
सिंधुदुर्ग दोडामार्ग - आयी व माटणे, मालवण - कट्टा, देऊळवाडा व दांडी, कुडाळ - आम्रड व मानगाव, वेंगुर्ला - वेंगुर्ला, देवगड - तारामुंबरी व जामसंडे, वैभववाडी - नादवडे, सावंतवाडी - कोलगाव व सातर्डे
कोल्हापूर चंदगड - कोदाळी, राधानगरी - ओलवन (मराठा समाज)


१.९.१ उदाहरण (जि. सिंधुदुर्ग, ता. मालवन, गाव कट्टा, पु५५, भंडारी, डिप्लोमा)

पन आता कसं झालं आज़ुबाज़ु पन बरीच़शी वस्ती झाली
pən ata kəsə jʰalə ajubajuk pən bəricši wəsti jʰali
pən ata kəsə jʰa-l-ə ajubaju-k pən bəricši wəsti jʰa-l-i
but now how.3SGN happen-PFV-3SGN around-LOC
but lot residence happen-PFV-3SGF
Nowadays there are many residences nearby.

१.९.२ उदाहरण (जि. रत्नागिरी, ता. राजापूर, गाव कुंभवडे, पु५२, भंडारी, १२वी)

रंगपंचमी होती त्या टायमा
rəṅɡəpənčəmi hoti tya ṭaymak
rəṅɡəpənčəmi hot-i tya ṭayma-k
rangapanchami be.PST-3SGF DEM.DIST.OBL time.OBL-LOC
It was during the time of Rangapanchami (a festival).

१.१० पर्यायी रूप १० : [-शीन]

आभ्यंतर-अधिकरण या कारक संबंधाचा निर्देश करण्यासाठी [-शीन] हा पर्याय राज्यातील केवळ नागपूर जिल्ह्यामधील भिवापूर तालुक्यातील बोटेझरी गावातील खैरे-कुणबी समाजात आढळला.१.१०.१ उदाहरण (जि. नागपूर, ता. भिवापूर, गाव बोटेझरी, स्त्री७०, खैरे-कुणबी, अशिक्षित)

पैलेच्या सुनाशीन लगीत फरक पडते ना
pəileča sunašin ləɡit pʰərək pəḍte na
pəile-č-a suna-šin ləɡit pʰərək pəḍ-t-e na
first-GEN-OBL daughter-in-law.PL-LOC much difference fall-IPFV-3SG DM
There is much difference between today’s daughters-in-law and those of the previous times.