राठीच्या बोलींचे सर्वे्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

ब्लॉग

जुन्या पद्धतीची घरं झाडण्यासाठी वापरला जाणारा झाडू (Broom typically used for cleaning old fashioned houses)
28 October 2021

साळुता, मुडगा, झ़ाडू, ज़ाडू, केरसुणी, साऊता, मोळ, साळता, साळाती ,वाडवन, साळोता, मोल, वारवनी, झ़ारु, मउल, मोली, मयेर, मुंगाडा, वाढवन, मयेरं, झ़ाउ, मोवाळ, मोयाळा, मोया, झ़ाडनी, मयारू, मोलझ़ाडू, बोळ, मोऊळ, सारन, केरसुनी, मोवळ, झ़ाडणी, कुंच़ा, साळुती, सराटो, वाढवो, सान, सुनी, मोळा, साळू, मोळाची झ़ाडू, मोळवंडी, वाढवन, पिसोळी, सारण, मुळू, मुळी, वळवाची झ़ाडू, केरसुंडी, झ़ाळन्नी, झ़ान्नी, बहारु, बाहरी, झान्नी, झाडनी, ज़ाडनी, शिरय, केरसानी, हालता, हालती, सलाती, सलात, भारा, हाडतो, भारी, सलाते, बाहरा, शिराव, खर्‍हाटी, भारं, भारो, भुहारी, शिरावा, बिचारा, गोळाट्या, शिराय, शिरा, शिराई, कुचा, फडा, साळुंता, झ़ाडायची, लक्ष्मी, झ़ाडायशी, झ़ाडाची, कुच़ा, सळुता, सळोता, सळता, शिरई, वेरा, शिराव, मांगाची शिराव, शिरावी, फळा, बायरं, बायरी, कैसार, बाडी, कुची, झाडू, भाडी, हाडनी, भुतारी, बुतारी, मवाली, वाहरी, केरसुली, शाळाची झ़ाडू, मवेला, फुलझ़ारु, मयरी, सराटं, बसवरो, बासोर, मवारा, मोयडा, फुलझ़ाडू, वरवन, हातनी, झ़ाडांची, ज़ाडायची, फरकी, खरोटा, फडू, पिटभारी, केरकाढनी, केरसनी, शिंदीची झ़ाडू, सलादे, भुतारी, फरका, फडी, खरसुनी, लक्शिमी, लोटना, भाहरी, झ़ाळू, ज़ुनू, जुनू  इ.