मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

Blog

जुन्या पद्तीी घरं झाड्ासाठी वापा जाणारा झा (Broom typically used for cleaning old fashioned houses)
28 October 2021

साळत, मुडगा, झ़ाडू, ज़ाडू, करसणी, साऊत, मो, साळता, साळाती ,वाडवन, साोता, मो, वारवनी, झ़ारु, मउल, मोली, येर, मुंगाड, वाढवन, येरं, झ़ाउ, ोवा, मोयाळा, मोा, झ़ाडनी, माू, मोलझ़ाड, बोळ, मोऊळ, सरन, केरसुनी, ोवळ, झ़ाडणी, कुंच़ा, साळती, सराटो, वाढो, सान, सुनी, मळा, साळू, मळची झ़ाडू, मोवंडी, वाढवन, पिसोळी, सरण, मुळू, मुी, वळाची झ़ाू, केरुंडी, झ़ाळननी, झ़ान्नी, बहारु, बाहर, झान्ी, झाडनी, ज़डनी, शिर, केरसानी, हलता, ालती, सलाी, सलात, भार, हडतो, भारी, ाते, बाहरा, िराव, खर्‍हटी, भारं, भार, भुहारी, शिराा, बिचारा, गळाट्या, शिरय, िरा, शिरई, कचा, फडा, ाळुंता, झ़ाायची, क्ष्ी, झ़ाडयशी, झ़ाडाची, कुच़ा, सळुता, सळोा, सळता, िर, वेरा, शिराव, मांगाची िाव, शिरावी, फळा, बायरं, बाी, कैसार, बाडी, कुची, झाडू, भाडी, हाडनी, भुतारी, बुतारी, मवाली, वाी, केरसुली, ाळाची झ़ाडू, वेला, फुलझाु, मयरी, सराटं, बसवरो, बसो, मवारा, ोयड, फुलझ़डू, वरवन, हातनी, झ़ाांची, ़ाडायी, फरी, खरोटा, फडू, पिटभार, केकाढनी, करसी, शिंदीच झ़ाडू, सलाद, भतारी, फरका, डी, खरसुनी, ्शिमी, लोटन, भाहरी, झ़ाू, ़ुनू, जुनू  .